Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Teetha homeopatinës granulës malðinti dantukø skausmà, ramina visà kûnà bei nieþulá 24vnt. 7eur
KAINA: 7,00 €

Dentinox dantukø gelis nuo skausmo Prieðuþdegiminis 10g 8eur
KAINA: 8,00 €

Plius Viburcol homeopatinis vaistas plataus spektro nuo skausmo, alergijos, skiepø, nerimo, pilvo pûtimo, kûdikiams ir maþiems vaikams 15vnt 15eur, 1vnt 1eur
KAINA: 15,00 €

Snuffle Babbe kûdikiø gelis nuo slogytës suteikia vaikui palengvëjimà, tinka nuo gimimo. tepti krûtinæ, kakliukà, padukus labai ðildo atpalaiduoja ramina 10eur
KAINA: 10,00 €

Oilatum Baby“ vonios losjonas, ápylus á vandená, sukuria pieniðkà raminanèià vonià, kuri nedelsiant palengvina sausà ir sudirgusià odà. Ðvelniai plauna ir valo, paruoðia kûdikio odà tolesnei prieþiûrai 500ml 20eur
KAINA: 20,00 €

Ðalmukas-kepurë apsaugo vaiko galvyte nuo kritimo sutrenkimo 10eur
KAINA: 10,00 €

Olivocap aliejukas paðalina ausø vaðkà, ið 100% natûraliø augaliniø aliejø, nuo 3+mën. 30ml( labai gerai naudoti prieð maudynes, apsaugo nuo uþdegimo)
KAINA: 8,00 €

"NoseFrida" filtriukai pakeitimui 10vnt
KAINA: 2,00 €

Tasectan 250ml vaikiðki miltukai nuo viduriavimo nuo pilvelio skausmø 20vnt 10eur
KAINA: 10,00 €

VERRUTOL karpø ðalinimas, antibakterinës karpos,papilomø ðalinimui 15g 10eur
KAINA: 10,00 €

Mniam-Mniam sveikuoliðki èiulpinukai vaikuèiams su vitaminu C, D yra saugûs dantukams apsaugo nuo ëduonies be gliuteno 1eur
KAINA: 1,00 €

organiniai vitaminai nuo oksidacinio streso
KAINA: 20,00 €

Vitaminai kokybiðki, jei sudomino skambinkit, raðykit, klauskit, padësim patarsik iðsirinkti geriausia variantà... ♥
KAINA: 0,00 €

Biogaia tabletës probiotikai 1-2 per dienà 10vnt 7eur orginalas
KAINA: 7,00 €

BabyCap purðkiklis seborëjiniam dermatitui gydyti rekomenduojamà nuo gimimo kûdikiui. Pagreitina, suminkðtina odà panaikininà pleiskanø luobelæ
KAINA: 8,00 €

Neil Med Sinus sinuso skalavimo rinkinys (240 ml buteliukas + 60 pakeliø)
KAINA: 25,00 €

Sinus Rinse – rinkinys vaikams su kuriuo kruopðèiai iðvalysite nosyte ir sinusus
KAINA: 25,00 €

Metanium Everyday Barrier Tepalas kasdien apsaugo nuo vystyklø bërimo galima naudoti kiekvienà kartà keièiant vystyklus. Gydo þaizdas. Odelë bus ðvelni kaip ðilkas 40g 5e
KAINA: 5,00 €

Delicol laðai, skirti virðkinimo problemoms spræsti, kurie netoleruoja laktozës, laðinti á motinos pienà arba miðinukà kuris skaido laktoze 9eur
KAINA: 9,00 €

„Moller's Omega-3 þuvelës“ avieèiø, citrinø, vaisiø guminukai 36vnt 7eur
KAINA: 7,00 €

Windi dujø nuvedimo vamzdelis kûdikiams 1vnt
KAINA: 1,00 €

Olbas oil nuo slogos 10ml 6 eur
KAINA: 6,00 €

''Iglu Rapid Relief Gel“ burnos opoms, stomatitui, puslelinei, kovai su infekcija ir greitam burnos skausmui malðinti 8 g 10eur
KAINA: 10,00 €

Vitaminas D vaikuèiams , labai geras kokybiškas gerai pasisavina 10eur
KAINA: 10,00 €

Bobodent gelis ðaldantis dantenø uþdegimui malðinti, pieniniø ir protiniø dantukø dygimui , gleivinës , burnos ir dantenø skausmui maþinti. 100g þele 7eur
KAINA: 7,00 €

Olbas for children laðiukai  nuo 3+mën. 12ml 8eur. 4 laðai ant merliuko, pagalvëss kampuèio ir t.t.. galioja 2023-2024m. 8EUR
KAINA: 8,00 €

Mëlyniø vitaminai akims organiðki nuo 4+mën. 120vnt 20e
KAINA: 20,00 €

Olbas oil laðiukai nuo slogytës 12ml, 2-3 laðai ant pagalvës kampuèio arba merliuko ir slogytës kaip nebûta ;) vyrsniems. GALIOJA IKI -2024m
KAINA: 8,00 €

PoxClin“ vësinamosios putos malðina vëjaraupiø sukeltus nemalonius pojûèius dideliuose odos plotuose 100ml 13eur
KAINA: 13,00 €

Multivitaminai vaikuèiams ir visai ðeimai 25eur
KAINA: 25,00 €