Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Tommee Tippee" buteliuko þindukas su kintanèia tëkme 1 vnt. 3+ mën.
KAINA: 2,50 €

Tommee Tippee greito srauto ir maþesne skylute þindukai 1 vnt. 6+
KAINA: 2,50 €

Labai geras 2 daliø buteliuko ir þindukø ðepetys (integruotas á rankenà) ♥♥
KAINA: 6,00 €


KAINA: 2,50 €

"Tommee tippee" buteliuko þindukai CTN su voþtuvëliu orui iðleisti 1vnt.
KAINA: 2,50 €

"Avent" buteliukø þindukai ávairiø dydþiø 1, 2, 3, 4 skyluèiø 1vnt
KAINA: 3,00 €

AVENT" minkðtas silikoninis þindukas, kintamosios tëkmës 1vnt
KAINA: 3,00 €

T.T Anti-Colic plius buteliukai su þindukais ir ðepetëliu diegliø nesukelianèiam vamzdeliui valyti
KAINA: 8,00 €

Babydream buteliukas plaèiu kaklu, rankenas galima nuimti su voþtuvu nuo pilvo diegliø 6-24mën. spalvoti
KAINA: 5,00 €

Avent þindukai buteliukams 1vnt
KAINA: 3,00 €

AVENT Magic Puodelio rankenëlës 1vnt
KAINA: 2,90 €

Silikoninis mokomasis gertuvës þindukas nu o6+mën 3eur
KAINA: 3,00 €

"Tommee Tippee" buteliuko dangtelis
KAINA: 2,32 €

"Babydream" buteliukas su silikono ventiliuojamu þinduku anti-diegliai 300 ml 6-24mën. mëlyni, roþiniai ir oranþiniai
KAINA: 5,00 €

"Babydream" þindukai plaèiu kaklu, ortodontinës formos 2vnt.
KAINA: 3,00 €

Dr.Brown's " Natural Flow 2, 3, 4 lygio þindukai 1vnt.
KAINA: 3,48 €

Tommee Tippee rankenëlës buteliukui
KAINA: 2,90 €

Stovas buteliukams ir þindukams 5eur
KAINA: 5,00 €

CHICCO Fiziologinis lateksinis þindukas (0mën., 2mën., 4mën.) 1vnt
KAINA: 4,00 €

Tommee Tippee labai graþûs kokybiðki buteliukai 260ml 1vnt. 7€ (spalvas galima rinktis)
KAINA: 7,00 €

Dr.Browns standartinis neiðneðiotiems naujagimiams buteliuko èiulptukas 1vnt
KAINA: 3,48 €

Avent Natural þindukai 2vnt 7eur
KAINA: 7,00 €

Buteliukø termo krepðys 10euR
KAINA: 0,00 €

Lansinoh buteliukai 240ml 10eur þindukai 2vnt 7eur
KAINA: 7,00 €

Lansinoh kokybiðkas buteliukas puikiai tinka maitinti miðinukà bei mamos pienà 260ml
KAINA: 10,00 €