Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Canpol" vienkartinës kelnaitës 5 vnt. M/L, L, XL dydþiai
KAINA: 2,03 €

"Bella Mamma" puikiai sugeriantys, ðvelnûs pogimdyviniai áklotai 10vnt
KAINA: 2,03 €

BIOSILK Paukø priemonë su natûraliu ðilku "Silk Therapy" 15ml
KAINA: 4,00 €

Nosies purðkalas sausai uþgulusiai slogai gydyti skirtas nëðèioms, maitinanèioms motinoms ir vaikams nuo 3 metø, 20 ml 6eur
KAINA: 6,00 €

Ðtai kokie bus Jûsø plaukai jei naudosite "Biosilk" aliejukà po galvos trinkimo, aliejukas labai geras, plaukai nesivels ir labai ðvytës :)
KAINA: 4,00 €

Orginalus Avene, terminis vanduo veido ir kûno prieþiûrai visa 300ml 13euri ðeimai
KAINA: 13,00 €

Kokybiðki maudomukai, tinka á baseinà, graþiai apgaubia, elastingi L dydþiai
KAINA: 10,14 €

Detramax 660mg 60vnt su vitaminu C ir alayvuogiø lapø koncentratu nuo kojø tinimo, kraujagysliø trûkinëjimo apsaugo (panaðus á Detralex)
KAINA: 10,00 €

Higieniniai áklotai po gimdymo 10vnt
KAINA: 2,90 €

NeoFitoroid ekologiðkas tepalas hemorojaus profilaktikai ir gydymui.Tinkamas daþnam naudojimui ir ilgesniam laikui Tinka neðtumo ir þindymo laikotarpiu Iðanges gleivines apsauga Trigubo veikimo sistema
KAINA: 12,00 €

Wilkinson Sword skutimosi peiliukai „Quattro for Women“ skustuvui, 3 vnt. Kaina 7eur
KAINA: 7,00 €