Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Plaukø gumelës maþoms mergaitëms 1vnt 3e
KAINA: 3,00 €

Medvilninës juostelës ant galvos, dengia ausytes
KAINA: 3,00 €

Juostelës su gëlæ á plaukus ávairiø spalvø
KAINA: 4,34 €

Juostelës ant galvos (ávairius papuoðaliukus galit pritaikyti prie juostelës)
KAINA: 2,00 €

Medvilninë tampri-plati galvos juostelë, puikiai dengia ausytes
KAINA: 10,00 €

Medvilninës tamprios juostelës mergaitei ant galvos 2vnt
KAINA: 5,00 €

Juostelë su gëlæ ant galvos
KAINA: 3,00 €

Maþøjø princesiø lankelis su karûna
KAINA: 5,00 €

Mergaièiø aksesuarai á plaukus 1vnt
KAINA: 2,90 €

Lankelis su burbulais
KAINA: 5,00 €

Lankeliai su plûnksnomis
KAINA: 5,00 €

Galvajuostës spalvotos, labai graþios patogios
KAINA: 5,00 €

Princesës karûna
KAINA: 5,79 €

Blizgi karûna mergaitëms
KAINA: 5,00 €

Medvilninë tampri-plati galvos juostelë, puikiai dengia ausytes
KAINA: 10,00 €

Medvilninë tampri-plati galvos juostelë, puikiai dengia ausytes
KAINA: 10,00 €

Puoðni juostelë su gëlyte ant galvos
KAINA: 2,90 €

Juosteles ant galvos dengianèios ausytes
KAINA: 5,00 €

Puoðnios juostelës su plunksnomis
KAINA: 5,00 €

Medvilninë tampri-plati galvos juostelë, puikiai dengia ausytes
KAINA: 10,00 €

Gëlytës su juostele ant galvos
KAINA: 4,34 €

Medvilninë tampri-plati galvos juostelë, puikiai dengia ausytes
KAINA: 10,00 €

Veliûrinës karûnos puikiai dengia ausytës :) du dydþiai 44-47 ir 47-50
KAINA: 15,00 €

Veliûrinës ðiltos karûnos maþosioms princesëms :) du dydþiai 44-47 ir 47-50 Kaina 12e
KAINA: 12,00 €

Groþiai maþosioms princesëms :) 
KAINA: 5,00 €

Medvilninës juostelës 44, 48, 52cm 
KAINA: 3,00 €