Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Babydream" vëþimëlio apsauga nuo lietaus ir vëjo, sniego ið skaidraus plastiko, minkðtas plastikas
KAINA: 12,00 €

Maudymosi kepuraitë, apsaugo akytes nuo vandenuko
KAINA: 4,63 €

saugos këdutë - pasostë 15-36 kg
KAINA: 10,00 €

Skalbimo maiðas batams 22*38cm
KAINA: 5,79 €

Lipdukas "Vaikas automobilyje" 1vnt
KAINA: 2,00 €

TROLL kuprinë mokyklinë 25e
KAINA: 25,00 €

Apsaugos spintelëms, ðaldytuvui, kampams, orkaitei 1vnt
KAINA: 4,00 €

Bodþiukø - smëlinukø prailgintojas 3eur
KAINA: 3,00 €

Vaikiðka liemenë su atðvaistais geltona 4-12metø
KAINA: 3,00 €

"Lindam" kampinë apsauga 2vnt
KAINA: 7,24 €

Lovi trijø sluoksniø, labai gerai palaikantis ðilumà iki 3val
KAINA: 10,00 €

Disney dirþø paminkðtinimas/pagalvëlë Vinnie Pooh
KAINA: 10,43 €

Keliukø apsaugos ðliauþiojimui
KAINA: 2,90 €

Spinteliø apsaugos 1vnt.
KAINA: 2,03 €

Tvirtas dirþelis þaisliukø laikiklis prie veþimëlio, lovelës prisegti
KAINA: 3,00 €

Rieðo dirþelis maþyliø saugumui
KAINA: 10,14 €

Blauzdinës
KAINA: 5,00 €

Juosta-dirþas maþylio galvai prilaikyti
KAINA: 10,00 €

Tvirti neslystantis antkeliai maþyliams
KAINA: 5,00 €

Elektros laidø trumpiklis , padeda iðvengti uþkliuvimo, apsaugo nuo nelaimingø atsitikimø
KAINA: 4,34 €

Vaikiðki laipteliai-këdutë
KAINA: 3,48 €

Kelioninë kaklo pagalvëlë
KAINA: 5,79 €

Termosas yra pagamintas ið nerûdijanèio plieno 500 ml, temperatûros iðlaikymas ilgesnis nei 12 valandø
KAINA: 9,00 €

Antkeliukai minkðti ropojimui
KAINA: 5,00 €

Ðildyklë geltonas ðvelnus viðèiukas
KAINA: 10,00 €

Vystimo lenta ilgis 70cm, plotis 48cm
KAINA: 17,38 €

Ausø kamðtukai 8vnt 
KAINA: 1,45 €

Automobiliniø saugos dirþø paminkðtinimas Disney
KAINA: 7,82 €

Ðilti ropojimo antkeliukai 5eur
KAINA: 5,00 €

Ðalmas kûdikiui besimokanèiam vaikðèioti- apsaugantis galvytë nuo sumuðimø
KAINA: 14,77 €