Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Gerber tyrelë su su dþiovintomis slyvomis mën. 125g
KAINA: 1,50 €

"Babydream" Bio tyrelë su kriauðëmis 190g
KAINA: 1,50 €

"Babydream" Bio tyrelë su bananais ir obuoliais 190g
KAINA: 1,50 €

"Babydream" Bio tyrelë su morkomis, bulvëmis ir jautiena 190g
KAINA: 1,50 €

"Babydream"ekologiðka maþyliø svajonë Spageti Bolognese 190g
KAINA: 1,50 €

"Babydream" Bio tyrelë su moliûgø-ryþiø ir viðtiena 190g
KAINA: 1,50 €

"Babydream" Bio tyrelë ðvelni darþoviø 190g
KAINA: 1,50 €

Bobovita tyrelë bananas 125g
KAINA: 1,00 €

Babydream" ankstyvosios morkos 190g
KAINA: 1,50 €

"Babydream Bio" moliûgø piure 190g
KAINA: 1,50 €

"Babydream Bio" obuoliai su persikais 190g
KAINA: 1,16 €

"Babydream" BIO tyrelë su obuoliu ir mangu 190g
KAINA: 1,50 €

Gerber organic tyrelës su mësa 190g
KAINA: 1,50 €

Hipp tyrelës be morkø 220g
KAINA: 1,00 €

Gerber tyrelës nuo 4+mën. 130g
KAINA: 1,50 €

Labai skanios Babydream tyrelës 190g
KAINA: 1,50 €

Babydream tyrelës su miusli vaisiais 6+mën, su jogurtu 7+mën 190g
KAINA: 1,50 €

Gerber organic ekologiðkos tyrelës 90gr. 1,50eur
KAINA: 1,50 €

"Bobovita" kalakutienos ragu troðkinys, sudetyje nera pieno, laktozës, glitimo 190g, 6+mën
KAINA: 1,45 €

"Bobovita" sriuba su viðtiena, ryþiai, morkos, baltøjø vynuogiø sultys, petraþolës, porai, sojø aliejus, salierai, petraþolës 190g
KAINA: 1,45 €

"Bobovita" auksiniai pietûs, viðtiena su darþovëmis, rekomenduojama linkusiems i alergija 190g
KAINA: 1,45 €

"Bobovita" auksinis sultinys su kalakutiena ir kukurûzø koðe 190g
KAINA: 1,45 €

Bobovita natûrali troðkintø þirniø tyrelë be koncervantø, gliuteno, pieno, druskos. Juoseyra labai daug folinës rûgðties, saldaus skonio 50g
KAINA: 1,16 €

Bobovita tyreliø sudëtyje nëra pieno, laktozës, glitimo, be konservantø, dirbtiniø daþikliø ir kvapiøjø medþiagø, idealiai tinka maþyliams linkusiems á alergija
KAINA: 0,00 €

"Bobovita" pietûs bulvës su ðpinatais 125g
KAINA: 0,87 €

"Gerber" delikatesinë tyrelë su laðiða be gliuteno, sviesto, cukraus 130g, 5+ mën.
KAINA: 1,50 €

Babydream ekologiðkos tyrelës, sausainiai, trapuèiai, sulys ir t.t...
KAINA: 0,00 €

Gerber tyrelë su darþovëmis ir verðiena 130g
KAINA: 1,50 €

Hipp vakarinës koðytës prieð miegelá nuo 4+mën 190g 1,50e,
KAINA: 1,50 €

Darþovës su viðtiena koldûnø skonio nuo 11+mën.
KAINA: 1,45 €