Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Planðetë-telefonas su balso áraðu
KAINA: 6,00 €

Vaikiðkas telefonas su garsais 18+mën 8eur
KAINA: 8,00 €

Smagûs stalo þaidimas vaikams Þvëjyba
KAINA: 4,00 €

Pieðimo lentelë kokybiðka
KAINA: 8,69 €

Flomasteriai Maped Color Peps Long Life Duo 10vnt = 20 spalvø. Dvipusiai, ryðkiø spalvø, ventiliuojamais kamðteliais, nesulendantys á vidø,
KAINA: 5,00 €

Lektuvëlis su ratais 4eur
KAINA: 4,00 €

Medinë delionë ðeima 15eur
KAINA: 15,00 €

Modeliukai vnt. nuo 3+metø
KAINA: 4,00 €

Lavinamasis medinis þaislas
KAINA: 4,92 €

Lëliø indeliai ið porceliano 11daliø
KAINA: 8,69 €

Kamuoliukai 
KAINA: 4,00 €

Pimpaèkiukai grojantys
KAINA: 3,00 €

Pirðtukø lëlytës 10vnt
KAINA: 6,00 €

Linksmas iðtvermës þaidimas vaikuèiams nuo 3+ metø  15eur
KAINA: 15,00 €