Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Medvilninë, stilinga kepurytë su pirðtinëmis 0-12mën.
KAINA: 7,00 €

Kepurytë su pirðtinytëmis 1-2metø
KAINA: 4,34 €

Kepurytë merino vilnos 40, 44cm 14eur
KAINA: 14,00 €

Medvilninë kepuraitë su ausytëm 48cm
KAINA: 6,00 €

Apsauginës ausinës margaitëms, yra baltos ir raudonos
KAINA: 2,90 €

Kepurytë 48, 48cm
KAINA: 5,79 €

Ðilta kepurë 48cm
KAINA: 4,34 €

Ðiltos kepurytës 2-6metai
KAINA: 9,00 €

Kepurytë su pirðtinatëmis
KAINA: 5,79 €

Peledþiukas ðitos kepurytës 7-8metai 9eur
KAINA: 9,00 €

Ðiltos kepuraitës rankø darbo
KAINA: 7,24 €

Puoðnios kepuraitës
KAINA: 7,24 €

Dvipusës kepurytës 52cm
KAINA: 5,79 €

Merino vilnos kepurë-ðalmas dviejø sluoksniø plonesnë 44, 48, 52dydis 15eur
KAINA: 15,00 €

merino vilnos kepurë (ðalmas) dviejø sluoksniø storesnë 44, 48, 52c 18eurm
KAINA: 18,00 €

Šiltas komplektukas 
KAINA: 2,03 €

Pimpaèkiukø-minions ðilta kepurytë su pirðtinytëmis 2-3metai
KAINA: 7,00 €